Tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh theo TT133 và cách hạch toán

0
Đánh giá cho post

Hướng dẫn cách hạch toán Tài khoản 911 theo Thông tư 133, về cách hạch toán kết chuyển doanh thu bán hàng, tài chính, kết chuyển chi phí giá vốn, quản lý kinh doanh, chi phí thuế TNDN, và kết chuyển lợi nhuận sau thuế…

Nguyên tắc kế toán Tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh

a) Tài khoản 911 được sử dụng để xác định và thể hiện kết quả hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán cụ thể. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm các thành phần sau đây: Kết quả hoạt động sản xuất và kinh doanh, Kết quả hoạt động tài chính và Kết quả hoạt động khác.

 • Kết quả hoạt động sản xuất và kinh doanh là sự khác biệt giữa doanh thu thuần và trị giá vốn hàng bán, bao gồm cả sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ. Điều này bao hàm chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư như chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, nâng cấp, chi phí cho thuê hoạt động, chi phí thanh lý, nhượng bán bất động sản đầu tư, cũng như chi phí giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp. Ngoài ra, các chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng được tính trong phần này.
 • Kết quả hoạt động tài chính biểu thị sự chênh lệch giữa thu nhập từ hoạt động tài chính và chi phí của hoạt động tài chính.
 • Kết quả hoạt động khác là sự chênh lệch giữa các khoản thu nhập khác và các khoản chi phí khác cùng với chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

b) Tài khoản 911 yêu cầu việc phản ánh chi tiết và chính xác kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ kế toán. Điều này đồng nghĩa với việc cần phải hạch toán kết quả hoạt động kinh doanh theo từng loại hoạt động cụ thể, chẳng hạn như hoạt động sản xuất, chế biến, hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ, hoạt động tài chính, và nhiều loại hoạt động khác. Trong từng loại hoạt động kinh doanh này, có thể cần phải hạch toán chi tiết cho từng loại sản phẩm, từng ngành hàng hoặc từng dịch vụ.

c) Các khoản doanh thu và thu nhập được kết chuyển vào tài khoản 911 là các khoản doanh thu thuần và thu nhập thuần, nghĩa là sau khi đã loại bỏ các khoản khấu trừ và giảm giá.

Xem thêm:

Tài Khoản 821 – Chi Phí Thuế TNDN Theo TT133 Và Cách Hạch Toán

Kết cấu và nội dung Tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Bên Nợ:

 • Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ đã bán.
 • Chi phí hoạt động tài chính, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và chi phí khác.
 • Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.
 • Kết chuyển lãi.

Bên Có:

 • Doanh thu thuần từ số sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ đã bán trong kỳ.
 • Doanh thu hoạt động tài chính, các khoản thu nhập khác và kết chuyển giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Kết chuyển lỗ.

Tài khoản 911 không có số dư cuối kỳ.

Xem thêm:

Hệ Thống Tài Khoản Theo Thông Tư 133/2016/TT-BTC

Cách hạch toán xác định kết quả kinh doanh Tài khoản 911

a) Cuối kỳ kế toán, thực hiện việc kết chuyển số doanh thu bán hàng thuần vào tài khoản Xác định kết quả kinh doanh, ghi:

Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

b) Kết chuyển trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã tiêu thụ trong kỳ, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 632 – Giá vốn hàng bán.

c) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính và các khoản thu nhập khác, ghi:

Nợ TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính

Nợ TK 711 – Thu nhập khác

Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

d) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí hoạt động tài chính và các khoản chi phí khác, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 635 – Chi phí tài chính

Có TK 811 – Chi phí khác.

đ) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí quản lý kinh doanh phát sinh trong kỳ, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh.

e) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

g) Kết chuyển kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:

 • Kết chuyển lãi, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

 • Kết chuyển lỗ, ghi:

Nợ TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

Nếu bạn có nhu cầu sử dụng Dịch vụ kế toán hãy gọi ngay:

0967.461.861 để được tư vấn miễn phí

 

 

Hoặc bạn có thể Follow Facebook Kế toán NAVI của chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

Leave A Reply

Your email address will not be published.