Tài khoản 113 – Tiền đang chuyển theo TT200 và cách hạch toán

0
Đánh giá cho post

CÁCH HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 113 THEO THÔNG TƯ 200 – TIỀN ĐANG CHUYỂN

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015), quy định cách hạch toán tài khoản 113 – Tiền Đang Chuyển thay thế cho chế độ kế toán theo Quyết định 15. Tài khoản này được sử dụng để phản ánh các khoản tiền của doanh nghiệp đã nộp vào Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước, đã gửi bưu điện để chuyển cho Ngân hàng nhưng chưa nhận được giấy báo Có. Ngoài ra, tài khoản này cũng áp dụng khi doanh nghiệp đã thực hiện thủ tục chuyển tiền từ tài khoản tại Ngân hàng để trả cho đơn vị khác, nhưng chưa nhận được giấy báo Nợ hoặc bản sao kê từ Ngân hàng.

1. Nguyên tắc kế toán tài khoản 113 theo thông tư 200

Tài khoản 113 – Tiền Đang Chuyển được sử dụng để ghi nhận các khoản tiền của doanh nghiệp đã được nộp vào Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước hoặc đã gửi bưu điện để chuyển tiền cho Ngân hàng, nhưng chưa nhận được giấy báo Có. Ngoài ra, tài khoản này còn phản ánh trạng thái khi doanh nghiệp đã trả tiền cho doanh nghiệp khác mà chưa nhận được giấy báo Nợ hoặc bản sao kê từ Ngân hàng.

Tham khảo: Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200

Tiền đang chuyển trong tài khoản này bao gồm cả tiền Việt Nam và ngoại tệ, xuất hiện trong các tình huống sau:

  • Khi doanh nghiệp thu tiền mặt hoặc séc và nộp trực tiếp vào Ngân hàng;
  • Khi doanh nghiệp chuyển tiền qua bưu điện để thanh toán cho doanh nghiệp khác;
  • Khi doanh nghiệp thu tiền từ việc bán hàng và chuyển trực tiếp vào Kho bạc để nộp thuế (giao tiền tay ba giữa doanh nghiệp, người mua hàng và Kho bạc Nhà nước).

2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 113 – Tiền đang chuyển

Bên Nợ:

  • Các khoản tiền mặt hoặc séc bằng tiền Việt Nam, ngoại tệ đã được nộp vào Ngân hàng hoặc đã gửi bưu điện để chuyển vào Ngân hàng, nhưng chưa nhận được giấy báo Có.
  • Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ là tiền đang chuyển tại thời điểm báo cáo.

Bên Có:

  • Số tiền kết chuyển vào tài khoản 112 – Tiền gửi Ngân hàng hoặc các tài khoản có liên quan.
  • Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ là tiền đang chuyển tại thời điểm báo cáo.

Số dư bên Nợ:

  • Các khoản tiền còn đang chuyển tại thời điểm báo cáo.

Tài khoản 113 – Tiền Đang Chuyển có 2 tài khoản cấp 2:

  • Tài khoản 1131 – Tiền Việt Nam: Phản ánh số tiền Việt Nam đang trong quá trình chuyển.
  • Tài khoản 1132 – Ngoại tệ: Phản ánh số tiền ngoại tệ đang chuyển.

Xem thêm: Cách hạch toán tài khoản 111 theo thông tư 200

3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

a) Khi thu tiền bán hàng, tiền nợ của khách hàng hoặc các khoản thu nhập khác bằng tiền mặt hoặc séc được nộp trực tiếp vào Ngân hàng (không thông qua quỹ) nhưng chưa nhận được giấy báo Có từ Ngân hàng, quá trình hạch toán được thực hiện như sau:

Nợ TK 113 – Tiền Đang Chuyển (1131, 1132): Phản ánh số tiền đang chuyển vào tài khoản 113.

Có TK 131 – Phải Thu Của Khách Hàng: Ghi nhận số tiền thu nợ từ khách hàng.

Có TK 511 – Doanh Thu Bán Hàng và Cung Cấp Dịch Vụ: Ghi nhận doanh thu từ việc bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ.

Có TK 515 – Doanh Thu Hoạt Động Tài Chính: Ghi nhận doanh thu từ hoạt động tài chính.

Có TK 711 – Thu Nhập Khác: Ghi nhận các khoản thu nhập khác nếu có.

Có TK 3331 – Thuế GTGT Phải Nộp (33311): Ghi nhận số tiền thuế GTGT phải nộp nếu có.

b) Khi xuất quỹ tiền mặt gửi vào Ngân hàng nhưng chưa nhận được giấy báo Có từ Ngân hàng, quy trình hạch toán được thực hiện như sau:

Nợ TK 113 – Tiền Đang Chuyển (1131, 1132): Phản ánh số tiền đang chuyển vào tài khoản 113.

Có TK 111 – Tiền Mặt (1111, 1112): Ghi nhận giảm số tiền trong quỹ tiền mặt.

c) Khi thực hiện thủ tục chuyển tiền từ tài khoản ở Ngân hàng để trả cho chủ nợ nhưng chưa nhận được giấy báo Nợ từ Ngân hàng, quá trình hạch toán được thực hiện như sau:

Nợ TK 113 – Tiền Đang Chuyển (1131, 1132): Phản ánh số tiền đang chuyển vào tài khoản 113.

Có TK 112 – Tiền Gửi Ngân Hàng (1121, 1122): Ghi nhận giảm số tiền trong tài khoản tiền gửi Ngân hàng.

d) Khi khách hàng trả trước tiền mua hàng bằng séc, và doanh nghiệp đã nộp séc vào Ngân hàng nhưng chưa nhận được giấy báo Có từ Ngân hàng, quá trình hạch toán được thực hiện như sau:

Nợ TK 113 – Tiền Đang Chuyển (1131, 1132): Phản ánh số tiền đang chuyển vào tài khoản 113.

Có TK 131 – Phải Thu Của Khách Hàng: Ghi nhận số tiền đã nhận từ khách hàng.

e) Khi Ngân hàng thông báo Có các khoản tiền đang chuyển đã vào tài khoản tiền gửi của doanh nghiệp, quá trình hạch toán được thực hiện như sau:

Nợ TK 112 – Tiền Gửi Ngân Hàng (1121, 1122): Phản ánh số tiền đã chuyển vào tài khoản tiền gửi Ngân hàng.

Có TK 113 – Tiền Đang Chuyển (1131, 1132): Ghi nhận số tiền đã chuyển vào tài khoản 113.

g) Việc đánh giá lại số dư ngoại tệ là tiền đang chuyển được thực hiện tương tự phương pháp kế toán đánh giá lại số dư ngoại tệ là tiền mặt (xem tài khoản 111).

Nếu bạn có nhu cầu sử dụng Dịch vụ kế toán hãy gọi ngay:

0968.153.486 để được tư vấn miễn phí

 

 

Hoặc bạn có thể Follow Facebook Kế toán NAVI của chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

Leave A Reply

Your email address will not be published.