Tài khoản 811- Chi phí khác theo TT133 và cách hạch toán

0
Đánh giá cho post

Hướng dẫn cách hạch toán Tài khoản 811 theo thông tư 133, cách ghi nhận tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế và vi phạm hành chính, giảm giá trị còn lại của Tài sản cố định đã được bán, thanh lý, và kết chuyển chi phí khác.

1. Nguyên tắc kế toán Tài khoản 811 – Chi phí khác

a) Tài khoản này thể hiện các khoản chi phí phát sinh từ những sự kiện hoặc giao dịch riêng biệt không phải là phần của hoạt động thông thường của doanh nghiệp. Các chi phí khác của doanh nghiệp có thể bao gồm:

 • Chi phí liên quan đến việc thanh lý hoặc bán tài sản cố định (bao gồm cả chi phí đấu thầu trong quá trình thanh lý).
 • Chênh lệch giữa giá trị tài sản được chia sẻ từ bản cân đối kế toán khiến giá trị này nhỏ hơn chi phí ban đầu cho việc xây dựng tài sản đồng kiểm soát.
 • Giá trị còn lại của tài sản cố định bị hủy hoại.
 • Giá trị còn lại của tài sản cố định sau khi đã thanh lý hoặc bán (nếu có).
 • Chênh lệch lỗ do việc đánh giá lại các khoản tài sản, hàng hóa, tài sản cố định cung cấp cho công ty liên doanh, liên kết và các loại đầu tư khác.
 • Tiền phạt phải trả do vi phạm hợp đồng kinh tế hoặc vi phạm quy định hành chính.
 • Các chi phí khác.

b) Những chi phí không được tính vào chi phí trừ thuế theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, nhưng đã có hóa đơn và đã được ghi nhận chính xác theo chế độ kế toán, sẽ không được khấu trừ trực tiếp trong chi phí kế toán. Thay vào đó, chúng sẽ được điều chỉnh trong báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp để tăng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Xem thêm:

Tài Khoản 711- Thu Nhập Khác Theo TT133 Và Cách Hạch Toán

Kết cấu và nội dung Tài khoản 811 – Chi phí khác

Bên Nợ: Chi phí khác đã phát sinh.

Bên Có: Tại cuối kỳ kế toán, tất cả các chi phí khác phát sinh trong kỳ sẽ được kết chuyển vào tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh.”

Tài khoản 811 sẽ không còn số dư tại cuối kỳ.

Xem thêm:

Hệ Thống Tài Khoản Theo Thông Tư 133/2016/TT-BTC

3. Cách hạch toán Chi phí khác Tài khoản 811

a) Để hạch toán giao dịch liên quan đến việc nhượng bán và thanh lý TSCĐ:

 • Ghi nhận thu nhập bổ sung từ việc nhượng bán và thanh lý TSCĐ:Nợ các tài khoản 111, 112, 131,… (tùy thuộc vào loại tài sản) Có TK 711 – Thu nhập khác Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311) (nếu áp dụng).
 • Ghi giảm giá trị TSCĐ đã nhượng bán và thanh lý:Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn) Nợ TK 811 – Chi phí khác (giá trị còn lại) Có TK 211 – Tài sản cố định (nguyên giá).
 • Ghi nhận các chi phí liên quan đến việc nhượng bán và thanh lý TSCĐ:Nợ TK 811 – Chi phí khác Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu áp dụng) Có các tài khoản 111, 112, 141,…
 • Ghi nhận thu từ bán hồ sơ thầu liên quan đến hoạt động thanh lý và nhượng bán TSCĐ:Nợ các tài khoản 111, 112, 138… Có TK 811 – Chi phí khác.

b) Khi phá dỡ TSCĐ:

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn) Nợ TK 811 – Chi phí khác (giá trị còn lại) Có TK 211 – Tài sản cố định (nguyên giá).

c) Đối với việc đánh giá lại giá trị của tài sản (vật tư, hàng hóa, TSCĐ) đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết và các loại đầu tư khác:

Kế toán tuân theo hướng dẫn tại tài khoản 228 (Hạch toán đầu tư góp vốn vào đơn vị khác).

d) Trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, hoặc thực hiện chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, nếu có quyền xác định lại giá trị doanh nghiệp tại thời điểm chuyển đổi, đối với các tài sản bị giảm giá:

Nợ TK 811 – Chi phí khác Có các tài khoản liên quan.

đ) Để hạch toán các khoản tiền phạt phải trả do vi phạm hợp đồng kinh tế hoặc vi phạm hành chính:

Nợ TK 811 – Chi phí khác Có các tài khoản 111, 112 Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3339) Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác.

e) Tại cuối kỳ kế toán, tất cả chi phí khác phát sinh trong kỳ sẽ được kết chuyển để xác định kết quả kinh doanh:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh Có TK 811 – Chi phí khác.

Nếu bạn có nhu cầu sử dụng Dịch vụ kế toán hãy gọi ngay:

0967.461.861 để được tư vấn miễn phí

 

 

Hoặc bạn có thể Follow Facebook Kế toán NAVI của chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

Leave A Reply

Your email address will not be published.